Czwartek, 17 stycznia 2019 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
A+ A+ A+

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs „Trzeci sektor w mediach” jest organizowany na zasadach określonych 
  w niniejszym regulaminie.
 2. Organizatorami konkursu są: Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
  w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna.
 3. Sponsorem nagrody, która wynosi 3000 złotych, jest Prezydent Miasta Olsztyna.

W przypadku jednakowej oceny kilku nadesłanych prac jury konkursu ma prawo do innego podziału nagrody. 

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich dziennikarzy 
  i dziennikarek prasowych, radiowych i telewizyjnych – zatrudnionych lub współpracujących z redakcjami ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi, specjalistycznymi, podejmujących problematykę organizacji pozarządowych miasta Olsztyn.
 2. W konkursie oceniany będzie całokształt pracy dziennikarskiej w danym roku.
 3. Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie w formie pisemnej i zawierać powinny uzasadnienie wniosku. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać dziennikarze, redakcje, wszystkie istniejące stowarzyszenia dziennikarzy i członkowie jury.
 1. 7.      Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, prócz pisemnego zgłoszenia i uzasadnienia, także kilku najistotniejszych publikacji dziennikarza proponowanego do nagrody. Prace powinny być dostarczone w 3 egzemplarzach w przypadku materiału prasowego i w 1 egzemplarzu w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych. Wszystkie egzemplarze powinny być opisane i datowane. Nadesłane teksty i kasety nie podlegają zwrotowi.
 1. Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać pod adresem: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, z dopiskiem "Trzeci sektor w mediach".
 2. Zgłoszenia konkursowe są oceniane przez jury konkursu, powołane przez  Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie. Skład jury zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
 3. Ocena nadesłanych materiałów odbywać się będzie na podstawie następujących

kryteriów:

 1. a)    znaczenie działalności dziennikarskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
 2. b)   znaczenie twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta,
 3. c)    promocja idei dobra wspólnego,
 4. d)   wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność (równy dystans wobec stron sporu lub konfliktu),
 5. e)    rzetelność w zbieraniu materiału, niezależność sądów dziennikarskich,
 6. f)    walory edukacyjne,
 7. g)   atrakcyjność formy dziennikarskiej.


Termin zgłaszania wniosków
 w 2018 roku upływa z dniem 19 listopada br.

Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 24 listopada br. w Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” ul. Knosały 3B oraz opublikowane w prasie.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin